Wycena przedsiębiorstw

Wycena przedsiębiorstw

WYCENA PRZEDSIĘBIORSTW

Wycena przedsiębiorstw

Wycena przedsiębiorstw konieczna jest w wielu sytuacjach dotyczących planowanych lub dokonywanych zmian w strukturze własnościowej firmy, a także w ramach zdarzeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Za typowe zdarzenia wymagające przeprowadzenia wyceny można zaliczyć:

 • Planowaną sprzedaż/kupno przedsiębiorstwa, bądź jego udziałów,
 • Podział przedsiębiorstwa,
 • Fuzje przedsiębiorstw,
 • Określenie strategii funkcjonowania firmy dla maksymalizacji jej wartości,
 • Aktualizacje wartości bilansowych,
 • Ubezpieczenie majątku przedsiębiorstwa,
 • Likwidacje przedsiębiorstw.

Zespół specjalistów Kancelarii Doradztwa Ekonomicznego świadczy pomoc w każdym z powyższych procesów. Posiadamy bogate doświadczenie w tworzeniu wycen zarówno dużych, jak i małych przedsiębiorstw.

 • Podejścia w wycenie przedsiębiorstw

  W Kancelaria Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o.o. Szczecin w wycenie przedsiębiorstw stosujemy trzy podejścia: majątkowe, dochodowe oraz porównawcze.

  Podejście majątkowe obejmuje taką grupę metod, które wyznaczają wartość przedsiębiorstwa poprzez wartość jego aktywów minus pasywa obce. Wycena przedsiębiorstwa za pomocą tych metod nie uwzględnia synergii zachodzącej pomiędzy składnikami przedsiębiorstwa. Spośród metod opartych o te podejście najpowszechniej stosowane są metody NAV oraz likwidacyjna.

  Podejście dochodowe w odróżnieniu do majątkowego skupia grupę metod, które określają wartość przedsiębiorstwa w oparciu o strumienie przyszłych dochodów. Dochody te dodatkowo dyskontowane są oczekiwaną stopą zwrotu (kosztem zaangażowanego kapitału). Wycena przedsiębiorstw stosując to podejście najczęściej odbywa się za pomocą metody DCF.

  Szczecin wycena przedsiębiorstw – Kancelaria Doradztwa Ekonomicznego

  Podejście porównawcze obejmuje grupę metod wyceny polegających na określeniu wartości przedsiębiorstwa przez porównanie go z innymi. Dlatego podejście to bazuje na cenach transakcyjnych, które uzyskiwane są na warunkach rynkowych. Podstawowym zagadnieniem jest wybór przedsiębiorstw porównywalnych oraz mierników, które zostaną zastosowane.

 • Standardy wartości stosowane - wycena przedsiębiorstw

  Standard wartości określa strony rzeczywistej lub hipotecznej transakcji oraz warunki jej zawierania. Ma również na celu zdefiniowanie poszukiwanej w procesie wyceny kategorię wartości. Za standard wartości w wycenie przedsiębiorstw przyjmuje się jedną z następujących kategorii: godziwa wartość rynkowa, wartość sprawiedliwa (godziwa), wartość inwestycyjna oraz wartość wewnętrzna.

  Godziwa wartość rynkowa jest to wyrażona w pieniądzu lub jego ekwiwalencie wartość przedmiotu wyceny. Przy szacowaniu której zakłada się, że transakcja dotyczy hipotetycznego kupującego i hipotetycznego sprzedającego. Obydwie strony są zainteresowane przeprowadzeniem transakcji i nie działają pod przymusem (nakazem). Przyjmuje się, że wyceniający posiada odpowiedni zasób informacji nt. stron transakcji oraz strony transakcji mają odpowiedni zasób wiedzy nt. przedmiotu wyceny. Wartość wyznaczona w oparciu o kategorię godziwej wartości rynkowej jest akceptowana przez kupującego i sprzedającego. Definicja jest zbliżona do wymogów Wartości Rynkowej stosowanej w Międzynarodowych Standardach Wyceny.

  Wartość sprawiedliwa (godziwa) jest to wyrażona w pieniądzu lub jego ekwiwalencie wartość przedmiotu wyceny. Wg. tej kategorii przy szacowaniu wartości zakłada się, iż w transakcji borą udział konkretny, ale niekoniecznie zainteresowany finalizacją transakcji kupujący. Oraz konkretny również niezainteresowany przeprowadzeniem transakcji sprzedający. W tym przypadku kupujący lub sprzedający musi działać pod przymusem (nakazem). Wycena przedsiębiorstwa (wyznaczenie wartości) powinna być sprawiedliwa z punktu widzenia sprzedającego, ponieważ nie ma on możliwości zatrzymania przedmiotu wyceny. Definicja nie jest zgodna z definicją wartości godziwej zawartej w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości.

  Kancelaria Doradztwa Ekonomicznego Szczecin – profesjonalna wycena przedsiębiorstw

  Wartość inwestycyjna jest to wyrażona w pieniądzu lub jego ekwiwalencie wartość przedmiotu wyceny, lecz dla konkretnego inwestora. Przy jej szacowaniu uwzględnia się indywidualne wymagania i oczekiwania odnośnie przedmiotu wyceny. Oznacza to, że wartość inwestycyjna jest wartością subiektywną.

  Wartość wewnętrzna również wyrażamy w pieniądzu lub jego ekwiwalencie wartość przedmiotu wyceny, która nie wyliczamy w związku z konkretną transakcją. Dlatego nie bierzemy pod uwagę kim jest zleceniodawca i odbiorca wyceny, ale opieramy się na wszystkich informacjach. Na temat przedmiotu wyceny oraz czynnikach zewnętrznych wpływających na obecną oraz przyszłą sytuację ekonomiczno-finansową przedmiotu wyceny.

 • Wycena przedsiębiorstwa w upadłości

  Wycena przedsiębiorstwa w upadłości przeprowadzana jest przy zastosowaniu metody likwidacyjnej. Znajduje ona swoje zastosowanie właśnie w sytuacji, gdy przedsiębiorstwo zmuszone jest do zakończenia lub ograniczenia swojej działalności. Ograniczenie działalności następuje poprzez sprzedaż części bądź całości posiadanego majątku. Metodę zalicza się do grupy metod majątkowych.

  W wycenie metodą likwidacyjną bardzo często bierze udział biegły, który posiada specjalistyczną wiedzę na temat wycen majątkowych. Sam proces stosowania metody następuje wg. ściśle określonej procedury:

  1. Na początku uzyskujemy bilans wycenianego przedsiębiorstwa na dzień wyceny lub na dzień najbliższy dacie wyceny. Jednak nie może to być bilans na dzień po dacie wyceny,
  2. Następnie w razie potrzeby nanosimy niezbędne korekty odnoszące się do znanych, lecz pominiętych w bilansie aktywów i pasywów oraz polegających na aktualizacji danych bilansowych na dzień wyceny,
  3. Po zastosowaniu dwóch pierwszych etapów określamy sposób likwidacji aktywów przedsiębiorstwa. Czyli to w jaki sposób zostaną one upłynnione,
  4. W kolejnym kroku szacujemy wpływy brutto z likwidacji, które nie obejmują kosztów upłynnienia, czy podatków itp.,
  5. Na wyliczonych wartościach dokonujemy korekty o niezbędne wydatki bezpośrednie i pośrednie związane z likwidacją,
  6. Oraz przeprowadzamy korekty o wynik finansowy uzyskany w trakcie likwidacji przedsiębiorstwa,
  7. Następnie odejmujemy od wartości likwidacyj wszystkich zobowiązań,
  8. Odejmujemy również ewentualne rezerwy na dodatkowe zobowiązania podatkowe z tyt. działalności operacyjnej lub zysków ze sprzedażny aktywów. W szczególnych przypadkach następuje dodanie korzyści podatkowych, o ile jest realna szansa na ich realizację,
  9. W kolejnym kroku odejmujemy wartości zobowiązań z tytułu spłaty właścicieli kapitału uprzywilejowanego,
  10. Następnie dyskontujemy kwoty z etapów I-IX stosownie do dat uzyskania wpływów i poniesienia wydatków,
  11. Na końcu oceniamy potrzeby dokonania korekty z tyt. wyceny udziałów mniejszościowych lub z tyt. braku płynności akcji spółki.
 • Wyceny zrealizowane przez Kancelarię Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o.o.

  Wycena przedsiębiorstwa jest sztandarową usługą świadczoną przez Kancelarię Doradztwa Ekonomicznego. Świadczymy ją od początku powstania firmy. Założyciele Kancelarii zdobywali doświadczenie jeszcze wcześniej, pracując w firmach doradczych oraz na Uniwersytecie Szczecińskim. Dzięki czemu posiadają ponadprzeciętną wiedzę oraz umiejętności, które wykorzystują w codziennej pracy.

  Wykonujemy opinie dotyczące wyceny przedsiębiorstw do celów prywatnych jak i na potrzeby postępowań sądowych. Zastanawiasz się czy potrzebujesz wycenić swoje przedsiębiorstwo? Skontaktuj się z nami. Do każdej usługi podchodzimy indywidualnie, dzięki czemu jesteśmy w stanie sprostać wymaganiom każdego klienta.

  Wycena przedsiębiorstwa – Kancelaria Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o.o. – ostatnie projekty.

 • Wycena przedsiębiorstw Szczecin

  Szukasz doradztwa ekonomicznego w Szczecin? Bardzo dobrze trafiłeś! W Kancelarii Doradztwa Ekonomicznego Szczecin znajdziesz szeroko rozbudowaną ofertę wyceny przedsiębiorstw.

  Założyciele Kancelarii – Roman Biedrzyński oraz Tomasz Swaczyna posiadają ponadprzeciętną wiedzę oraz bogate doświadczenie, dzięki któremu usługa zostanie zrealizowana na najwyższym poziomie. Również analitycy pracujący w Kancelaria Szczecin kształcili się na wydziale ekonomicznym, co pozytywnie wpłynęło na ich umiejętności w wycena przedsiębiorstw.

  Zaletą naszej firmy jest oferowanie usług “szytych na miarę” oraz indywidualne podejście do każdej sprawy. Ciągły kontakt z klientem oraz profesjonalne podejście, które zapewniamy wpływa pozytywnie na realizację zlecenia.

wycena przedsiebiorstw

Zadzwoń: 575-600-627
Wyślij wiadomość: biuro@kde.com.pl