Ocena projektów inwestycyjnych

Ocena projektów inwestycyjnych

OCENA PROJEKTÓW
INWESTYCYJNYCH

Ocena projektów inwestycyjnych

W przypadku podejmowania decyzji o realizacji pewnych działań zmierzających do rozwoju działalności danego podmiotu powinno się każdorazowo poprzedzić taki proces czynnościami należącymi do dziedziny ocena projektów inwestycyjnych.

Narzędzia i metody skupione wokół dziedziny oceny projektów inwestycyjnych są często wykorzystywane do pomiaru skutków ekonomicznych związanych ze sporami ekonomicznymi między stronami umów. Bardzo często mają one zastosowanie w takich sytuacjach jak:

 • Określenie wartości utraconych korzyści z tytułu zaniechania realizacji określonych umów, zobowiązań czy projektów inwestycyjnych,
 • Wyceny projektów biznesowych związanych z pozwami wynikającymi z utraty źródła utrzymania, co ma często miejsce w przypadku sporów, w których stroną są towarzystwa ubezpieczeniowe,

W ramach narzędzi wykorzystywanych do określenia wartości projektów inwestycyjnych stosuje się najczęściej takie miary jak:

 • Stopy zwrotu (proste i zdyskontowane),
 • Okres zwrotu,
 • Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR),
 • Wartość bieżąca netto (NPV),
 • Wskaźniki zyskowności.

Ocena projektów inwestycyjnych jest obszarem z zakresu management consulting, który ma na celu przeprowadzenie analizy opłacalności projektu inwestycyjnego, weryfikacji jego założeń i zwymiarowania przyszłych przepływów pieniężnych dla określenia jego opłacalności i okresu zwrotu. Dzięki przeprowadzeniu pełnej analizy, która skutkuje opracowaniem biznesplanu lub studium wykonalności, uzyskuje się odpowiedź na pytanie czy występują ekonomiczne przesłanki do wdrożenia rozważanego pomysłu biznesowego.

 • Kiedy warto przeprowadzić ocenę projektu inwestycyjnego?

  Jeśli przed Państwa firmą pojawiły się nowe możliwości rozwoju lub istnieje na rynku pewna szansa, którą warto wykorzystać. Zanim jednak podejmie się ostateczną decyzję o wdrożeniu projektu, konieczna jest ocena założeń oraz potencjalnych efektów projektu inwestycyjnego.

 • Jakie korzyści wynikają z przeprowadzenia oceny projektu inwestycyjnego?

  Ocena projektu inwestycyjnego pozwoli Państwu na jasne określenie celu i nadanie odpowiedniego kierunku rozwoju przedsiębiorstwa. Pozwoli to na uzyskanie większej kontroli nad sytuacją w jakiej znajduje się przedsiębiorstwo oraz mądrzejsze gospodarowanie jego zasobami.

 • Dlaczego proste metody oceny nie spełniają oczekiwań?

  Najdokładniejszym narzędziem oceny opłacalności przedsięwzięcia inwestycyjnego są miary dyskontowe. W przeciwieństwie do prostych metod oceny takich jak np. relacja zysku netto do zainwestowanego kapitału, uwzględniają one rozłożenie w czasie przewidywanych wpływów i wydatków związanych z badaną inwestycją, przez co określają ich wartość bieżącą odzwierciedlając charakterystyczny dla projektu koszt kapitału własnego (i obcego), jak również fakt zmiany wartości pieniądza w czasie.

ocena projektow inwestycyjnych kancelaria doradztwa ekonomicznego

Zadzwoń: 575-600-627
Wyślij wiadomość: biuro@kde.com.pl