Rewitalizacja

Rewitalizacja

REWITALIZACJA

Rewitalizacja

Zespół analityczny Kancelarii Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o.o. zrealizował liczne projekty pozyskania finansowania dla inwestycji o charakterze rewitalizacji infrastrukturalnej oraz społecznej (rewitalizacja społeczna). Skutecznie pozyskiwaliśmy finansowanie dla budów i modernizacji budynków biurowych, usługowych, handlowych, produkcyjnych i użyteczności publicznej. Poniżej zawarto przykładowe projekty zrealizowane w danym obszarze tematycznym.

Łączna wartość wspieranych projektów wyniosła 66,4 mln PLN. Z czego wartość pozyskanego finansowania wyniosła 37,9 mln PLN.

Łączna wartość wspieranych projektów

Wartość pozyskanego finansowania, w tym:

Kredyty preferencyjne

Dotacje bezzwrotne

 • Rewitalizacja funkcji przemysłowych terenów miejskich Szczecin-Skolwin

  Zespół Kancelarii Doradztwa Ekonomicznego przygotował projekt pozyskania finansowania, dzięki któremu przeprowadzona została rewitalizacja terenu w Szczecinie poprzez budowę zakładu produkcji papieru/tektury.

  Rewitalizacja wykonana została w latach 2012-2013, a zamawiającym było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „APIS” Spółka Jawna Henryk Andrzej Fijałkowski, Piotr Bloch, z siedzibą w Chodczu. Charakterystyka usługi:

  • Zakres wykonanej usługi: sporządzenie studium wykonalności, wniosku o dofinansowanie wraz ze wszelkimi załącznikami oraz nadzór nad kompletacją dokumentów programowych,
  • Charakter projektu: rewitalizacja projektów produkcyjnych, w tym modernizacja energetyczna,
  • Wartość całkowita projektu: 7,5 mln PLN,
  • Projekt w ramach wykonanej usługi uzyskał finansowanie w wysokości: 4,6 mln PLN.

  Więcej projektów dostępnych jest TUTAJ.

  rewitalizacja
  rewitalizacja szczecin
 • Rewitalizacja - rozbudowa, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania

  Kancelaria Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o.o. brała również udział w pozyskiwaniu dofinansowania na rewitalizację byłego budynku Pogotowia i WKU. Rewitalizacja umożliwiła przygotowanie budynku do nowej funkcji usługowo-handlowo-biurowej. Przebudowa budynku przy ul. Czarnieckiego 30-31 w Stargardzie wykonana została w latach 2012-2013.

  Zamawiającym usługę przygotowania projektu pozyskania finansowania było przedsiębiorstwo handlowe “SZACH” Krzysztof Dybowski z siedzibą w Stargardzie. Charakterystyka rewitalizacji:

  • Zakres wykonanej usługi: sporządzenie studium wykonalności, wniosku o dofinansowanie wraz ze wszelkimi załącznikami oraz nadzór nad kompletacją dokumentów programowych,
  • Charakter projektu: rewitalizacja budynku, w tym modernizacja energetyczna,
  • Wartość całkowita projektu: 3,1 mln PLN,
  • Projekt w ramach wykonanej usługi uzyskał finansowanie w wysokości: 1,9 mln PLN.
  kancelaria doradztwa ekonomicznego
  rewitalizacja
 • Czym jest rewitalizacja?

  Rewitalizacja jest to proces wyprowadzania ze stanu zdegradowanego obszarów poprzez kompleksowe działania, tj. takie, które obejmują kwestię społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne czy środowiskowe. Pojęcie to w polskim prawie usankcjonowane zostało dopiero w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, która porządkuje kompleksowo zagadnienia związane z tym pojęciem.

  Rewitalizacja zakłada zrównoważone wykorzystanie specyficznych uwarunkowań danego obszaru oraz wzmacnianie jego lokalnych potencjałów. Rewitalizacja jest procesem wieloletnim, prowadzonym przez interesariuszy (m.in. przedsiębiorców, organy władzy publicznej, czy organizacje pozarządowe) we współpracy ze społecznością lokalną.

  Narzędziem do prowadzenia rewitalizacji jest program rewitalizacji, który stanowi płaszczyznę koordynacji różnorodnych działań mających na celu realizację wizji oraz osiągnięcie celów rewitalizacji. Program rewitalizacji jest zarazem kluczowym dokumentem. Musi on spełniać określone wymagania związane z rewitalizacją m. in. jej wielowątkowość, kompleksowość, zaangażowanie mieszkańców. Program rewitalizacji porządkuje działania rewitalizacyjne i określa niezbędne rany formalne.

  Aby opracować dobry programy musimy połączyć w jednym dokumencie trzy elementy:

  • wizję obszaru po przeprowadzeniu działań wzmacniających,
  • właściwie dobrane przedsięwzięcia rewitalizacyjne, które przyczyniają się do realizacji wizji,
  • źródeł finansowania całego procesu.
 • Jak to wygląda w Szczecinie?

  Szczecin wymaga rewitalizacji, niektóre jego rejony potrzebują przywrócenia ich funkcji oraz wizerunku. Wymagają działań wzmacniających – działań rewitalizacyjnych – ale rozumianych nie jako remonty, czy przebudowy. Konieczna jest poprawa warunków technicznych, podniesienie jakości przestrzeni publicznej jak i środowiska, które wprowadzane byłyby w dialogu z mieszkańcami zdegradowanych obszarów Szczecina.

  Cele Szczecina w sterze rewitalizacji objęte zostały projektem „Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie”, który z uwagi na unikatowe rozwiązania otrzymał dotację w konkursie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju „Modelowa Rewitalizacja Miast”.

rewitalizacja

Zadzwoń: 575-600-627
Wyślij wiadomość: biuro@kde.com.pl